Junsele- service över gränserna     En utvärdering     Ärenden genom åren 

 

Junsele- service över gränserna

var arbetsnamnet på ett Eu - projekt som under åren 2003 - 2004  drevs i samarbete

mellan Junsele Byalagsforum och Sollefteå kommun.

Starten och anledningen till projektet var den oro byalagen som ingår i Byalagsforum

kände, med anledning av den försämrade och avtagande samhällsservicen i Junsele och

man kontaktade kommunen och därefter ansöktes och beviljades ett Eu-project.

Projektet skulle uppnå mål samt finna en modell för att bl a säkerhetställa, samordna, skapa

långsiktiga servicenivåer och utbud, öka den lokala demokratin och ge invånarna möjlighet

att ta ansvar för utvecklingen.

En styrgrupp med hälp av en projektledare arbetade fram en modell,

där Medborgarkontoret skulle vara den plats, varifrån servicen till medborgarna

och den lokala demokratin skulle utvecklas.

Förslag tog fram på arbetsuppgifter och verksamhet som skulle föras ut

från Sollefteå kommun till Medborgarkontoren.

Medborgarkontoren skulle få innehålla både en samlokaliserad verksamhet och en

väl utvecklad samtjänst mellan vissa servicegivare och en platschef som skulle ha

det fulla ansvaret för verksamhet och budget.

Förslag togs fram på hur en demokratisk plattform skall utformas och organiseras,

med uppgifter och mandat för ett Lokalt råd.

En Utvärdering

av projektet, arbetet och om Sollefteå kommuns syn på projektet och dess resultat

har gjorts av docent Göran Bostedt vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

*Angående medborgarkontor så skriver Göran Bostedt i sin utvärdering

att en förutsättning för att ett politiskt system skall anses som demokratisk är,

att medborgarna kan påverka politiken och att politiken kan påverka samhället.

*Generella erfarenheter så här långt är att det lokala engagemanget tycks vara

framgångsfaktorn för uthålliga näverk. Om människorna i byarna deltar i

utvecklingsarbetet, är arbetet förankrat från start och blir därmed lättare att implementera,

till skillnad från om utvecklingsidéerna genereras i offtentliga organ,

*Min uppfattning som utvärderare av den modell till lokalt engagemang som styrgruppen

för projektet föreslår, bör prövas. Jag menar att modellen, givet att det slutliga

beslutsfattandet följer den representativa demokratins principer, utgör

ett spännande försök att

lyfta fram de klassiska värdena i den lokala demokratin, organisering och engagemang

ÄRENDEN genom åren.......... sedan starten år 2005

 Många frågor har genom åren behandlats i Junsele lokala råd:uttalanden, offentliga möten,

skrivelser, remissärenden, diskussioner med inbjudna gäster, politiker, tjänstemän.

Deltagande i seminarier, studiebesök, personliga kontakter, möten med lokala råden i Ramsele och Näsåker.

LANDSTINGET:

ambulanssituationen i Västra, nedläggning av ambulans i Backe,vårdcentralen: läkarbemanning,sjukgymnastiken/badet,nedläggningen av tandvårdskliniken i Junsele.

 

SOLLEFTEÅ KOMMUN;öppnanden av Ungdomsgården igen, skolans framtid

-nya organisationsformer, lärcenter Junsele, ungdomsbostäder, offentligt möte

äldreboende/demensboenden, kyld mat till de äldre, korttidsplatser,

lägenheterna Gunillagården/Östanbäck, enkätundersökning lägenheter för äldre,

köksorganisationen, bovärd Solatum, bredband i Junsele, byvaktmästar / fixartjänst,

förfallna fastigheter, centrumplanering, rivning av lägenheter, utlokalisering av

arbetstillfällen till Junsele, tekniska verksamhetens flytt, mer info o remisser

från förvaltningar, remissvar nya vindbruksplanen, sophämtningsproblem, behov av

långtidsparkering, busskurer, trottoarer i samhället, städning o snöröjning,

problem med bussförbindelser - tider, bälten i bussar, nedläggning av bussförbindelser,

ej kraftverksutbyggnad i Röån, remissyttranden bygdemedel mm

VÄGVERKET:underhåll vinter o sommar, asfaltering, trafikskyltar, gemensam skrivelse till

Näringsdepartementet från Västra om vägunderhållet mm.

ÖVRIGT:polisens verksamhet i Västra, flytt av postlådor, nedläggning och flytt av

arbetsförmedlingen, nedläggning o flytt av SVAR från Junsele, nedläggning och flytt av

taxicentralen och Skogsvårdsstyrelsens kontor, försämringar i Apoteksverksamheten

för Junsele mm.

-Mängden av frågor / ärenden som lokala rådet har haft under åren har till största del

varit frågor, som handlat om att trygga servicen i våra bygder i Västra.

Den oro som tidigare funnits över servicen och utvecklingen, sedan starten av Eu-projektet

"Junsele service över gränserna" -har genom åren visat sig fortfarande vara berättigad och

arbetet med att finna nya lösningar består.

-Junsele lokala råd delar varje år ut smycken till barn födda under året samt utser

årets "Unga Entreprenör" samt mottagaren av "Bärkspaddan".

                                                         -----------------------------------------------

 

Remissyttrande från Junsele lokala råd den 4/11 2012 till Miljöprövningsdelegationen  Länsstyrelsen, Västernorrland med anledning av uppförande och drift  av 22 vindkraftverk vid Kärmsjön, ovanför Betarsjön, Junsele.

Junsele lokala råd anser att:

 Betarsjön med omgivande områden samt Röån har idag unika och känsliga värden och miljöer med biologiskt mångfald.

Betarsjön är Västernorrlands största oreglerade sjö, med många unika samt känsliga miljöer och en artrikedom med specifika skyddsvärden/områden.Betarsjön med tillrinningsområden och Röån är klassade som riksintresse för Naturvård och ingår i länsstyrelsens samt Naturvårdsverkets referenssjöar och i länets regionala miljö övervakning.

Bergen,höjderna och våtmarkerrna som ligger mellan de för Betarsjön så viktiga tillrinningsområdena,Rinnån och Ruskån, är känsliga miljöer för ingrepp med vindkraftsetableringar,vägdragningar, kraftledningsdragningar,som kan ge påverkan på hydrologin,vattenkvaliten med närheten till bl.a riksintresset för Naturvård i tillrinningsområdena.Frågor som är viktiga enligt anteckningar i länsstyrelsens registerblad om Betarsjön "att klarlägga hur vattenekosystemet kan skyddas i området". Ingrepp i känsliga miljöer gäller även för biotoper och störningar i det biotopiska mångfaldsperspektivet.

De aktuella områdena för vindkraftsetableringarna ligger därtill nära tillrinningsområdena samt Kärmsjöbäcken,som man nu utreder för reservatbildning.Genom att dessa  områden idag är lugna och ostörda finns här många fågelarter som här har bo/häckningsplatser däribland Kungsörn som finns i hela området ovanför Betarsjön, upp mot gränsen till Västerbotten.Fiskbeståndet i sjön samt Röån med olika arter, är även rikt och unikt bl.a beroende på vattenkvaliten och att sjön ej  är reglerad. Området är även rikt på olika djurarter ex. skyddade djurarter bl a utter förekommer i området norr om Betarsjön,som också är ett riksintresseområde för samebyarnas rennäring. 

Betarsjön med omgivande områden är idag "Centrum" för utvecklingen av turismen/friluftslivet i Junseleområdet.

Landskapet är områdets dragningskraft och upplevelsen av orördhet,tystnad,miljön och naturen,samt möjligheter till tätortsnära friluftsliv/rekreaktionsmöjligheter är idag områdets största Skyddsvärde och Attraktion,som ger konkurenskraft för Utveckling och framtidsmöjligheter. Junsele är känd som Turist och Lägerort samt för besöksmålet Junsele djurpark,Västernorrlands enda djurpark,som funnits sedan 1960-talet. Junseleområdet ligger centralt i norrlands inland, med riksvägar som passerar genom tätorten från Sollefteå, Örnsköldsvik, Ramsele, Backe/Hoting, Åsele. Betydelsen av turistnäringen ger bygden idag  företagande inom besöksnäringen med många arbetstillfällen samt även företagande som uppehåller och tryggar service och tjänster på orten. Möjligheterna till ostörda frilufts/rekreationsmöjligheter i området kring Betarsjön ger fortsatta utvecklingsmöjligheter och nya turistsatsningar planeras i och runt Betarsjön av naturturism och till unika natur och djurupplevelser i orörd natur. Idag kan vi också glädjas över en ökad efterfrågan  från personer boende utanför kommunen som söker mark för att komma i närheten av orörd natur.Idag byggs det nya hus igen runt Betarsjön!  I Junselebygden bor ca 1400 personer. Runt Betarsjön samlade i mindre byar samt i randbebyggelse runt sjön, finns ca 180-200 fritidsfastigheter och ca 90 fast boende+ befolkningen i Junsele tätort.

Synpunkter angående planeringsprocessen kring ansökan om miljötillstånd för vndkraftverk vid Kärmsjön.

Ansökan gäller en storskalig vindkraftsetablering som ej finns med i Sollefteå kommuns Vindbruksplan år 2008.

Under rubriken Övriga utredningsområden i 2008 års v-plan beslutades att:"dessa områden har därför inte klassifierats som lämpliga för storskaliga utbyggnader,på grund av relativt små ytor som begränsas antingen av vindhastigheten,intilliggande bebyggelse,skyddad områden eller andra fysiska begränsningar". Det man nu söker för i Kärmsjön är en storskalig vindkraftetablering med 22 vindkraftverk och med en höjd av 205 m. Ansökan innehåller skrivningar från entreprenören om att i kontakter med kommunen skulle han fått uppgifter om att vindkraftprojektet i Kärmsjön,skulle få ingå i en revidering av den fördjupade vindbruksplanen 2008. Den revideringen fullföljdes aldrig,utan avbröts av kommunen i juni 2012, när kommunen istället beslutade att starta arbetet med att ersätta den gamla Översiktsplanen från 1990 med en ny Översiktsplan, som beräknas vara klar 2014.

Vi anser att även ett utökat samrådsförfarande skulle ha skett med fastighetsägare och boende runt Betarsjön samt med boende i Junsele tätort, eftersom vindkraftverken väsentligt kommer att påverka landskapsbilden,ligger i ett skyddat och känsligt område intill en tätort samt bebyggelse runt Betarsjön.

I ett måldokument med handlingsplaner till 2013 som i år fastställts av kommunfullmäktige,påpekas att en utbyggnad av vindkraft i områden som är särskilt attraktiva och utvecklade för naturupplevelsebaserad turism,skall undvikas.Detta skall ligga till grund i framtagandet av den nya översiktsplanen.

Angående ansökan gällande vindkraftsetableringarna vid Kärmsjön,anser vi att den ej ligger i någon nu gällande aktuell och beslutad plan för Sollefteå kommun och ansökan skall därför stoppas för vidare behandling,utredning och beslut. Vi känner oro över om det vid kontakter med kommunen lämnas uppgifter till vindkraftsetablerare,att nya projekt skall komma att ingå i kommande planeringar/ändringar av tidigare planer, utan att dessa revideringar varit ute för samråd och ev.utställning.

Själva grunden för en god fysisk planering i kommunen, måste vara en aktuell och uppdaterad Översiktsplan som ger möjlighet till utveckling,skydd både vid direkt och indirekt miljöpåverkan, för alla näringars samt medborgarna/lokalbefolkningens behov och användande av de gemensamma tillgångarna av mark/vatten som finns i kommunen.Vi ser fram emot att en ny och aktuell översiktsplan arbetas fram,innehållande även en aktiv medborgardialog med uttnyttjande av den lokala kompetens som finns i de olika bygderna, från starten i planprocessen fram till beslut. Vi förutsätter att akualitetsprövningen av en ny ÖP även innebär uppdateringar,strategier och mål för inriktning av fortsatt utveckling och förstärkning med värdebeskrivningar,gällande gamla och ev.nya områden för äldre samt nya riksintressen samt andra typer av skydd i den lokal naturen och miljön.

Vi anser att ansökan om uppförande av vindkraftverken vid Kärmsjön ingår i de områden som nämns i Sollefteå kommuns nyligen antagna måldokument om områden som är särskilt attraktiva och utvecklade för naturupplevelsebaserd turism och skall därför undvikas för vindkraftsetableringar. Tillsammans med de unika och känsliga värdena och den miljö som finns i Betarsjön med omgivande områden samt de riksintressen som finns i området, föreslår vi att beslutande myndigheter att avslå tillstånd för etableringen.

Vi anser att ett stopp skall införas för vidare vindkraftsetableringar och ytterligare utredningar av planer och områden i Sollefteå kommun tills den nya Översiktsplanen är upprätad och beslutad(2014). Vid all planering skall den s.k "försiktighetsprincipen" tillämpas,ett helhetsperspektiv läggas för att trygga en framtida säker hållbar utveckling,markanvändning,tillväxt och livsmiljö för alla näringar i Junsele och andra bygder i Sollefteå kommun.

För Junsele lokala råd /  Bo Pettersson, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                        

               

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta Medborgarkontorets chef: Tomas Alsfjell  0620-682 123

.